Algemene presentatie


De lijst van de werktuigen beschikbaar tot nu toe:

Filtrering van mails van de server


Visualisering van mails van de server


Verplaatsing van mails


Download van mails


Werktuig dat het sorteren van de gedownloade bestanden toelaat, mails


Visualisering van gedownloade mails


GeÔntegreerd milieu van behandeling van de bestanden mails


Terugwinning van samengevoegde bestanden


Oprichting van bestanden mails


Expeditie van bestanden mail


Het bestand van configuratie


Het bestand van configuratie dat vaak in deze documentatie wordt vermeld, omvat 6 lijnen :

 1. de naam van de dienaar MOP waar de brievenbus wordt ondergebracht
 2. user gebruiksnaam (deel van het adres E-mail aan de linkerkant van @ gebruiken)
 3. pass het_geheime_truukje
 4. lijst van arborescence van de bestanden mails (afgiftebewijzen, om enz te verzenden...)
 5. de naam en het adres mail van de afzender
 6. de naam van de server smtp van de leverancier van toegang gebruikt Internet

Om kort samen te vatten, bevatten de 3 frontlijnen van het bestand van configuratie de vereiste informatie om ontvangen mails te raadplegen.
De 4de lijn geeft aan waar mails afgiftebewijzen of zullen opgeslagen worden om te verzenden, alsmede van andere bestanden om de brievenbus te beheren.
De lijnen 5 en 6 van het bestand van configuratie bevatten de noodzakelijke informatie voor de zending van mails.

In plaats van de gebruiksnaam en/of het wachtwoord (in klaarheid) in het bestand van configuratie aan te geven, kan men aan de bediener vragen om het te grijpen.
In dit geval zullen de overeenkomstige lijnen als syntaxis moeten hebben:

     2.  ?user
     3.  ?pass

Het is eveneens mogelijk om in het bestand van configuratie een gecodeerd wachtwoord aan te geven. Om te vermijden om het geheel of een deel van de coderingssleutel te onthullen door het te gebruiken zullen 2 keer, de gebruiksnaam in klaarheid blijven.
In dit geval zal de lijn 3 als syntaxis hebben:

     3.  %pass het_gecodeerde_geheime_truukje

Zie het volgende hoofdstuk voor meer details op de manier om te handelen.

Per gebrek, gebruiken de verschillende werktuigen van Libremail de haven 110 om met de server MOP mee te delen en 25 om met de server SMTP mee te delen. Als uw leverancier van toegang Internet oplegt om een andere haven te gebruiken om mails te ontvangen of om ze te verzenden, kunt u het aangeven in de eerste en de laatste lijn van het bestand van configuratie na de naam van de server MOP of SMTP.
In dit geval zullen de betrokken lijnen als syntaxis hebben :

     1.  naam_server_POP nummer_haven
     ...
     6.  naam_server_SMTP nummer_haven

Bepaalde hťbergeurs van elektronische post zoals Gmail opleggen om een genoemde softwarelaag SSL te gebruiken die de cryptografie voor het onderzoek en de terugwinning van mails gebruikt.
In dit geval is het de haven 995 die gebruikt moet worden.
SSL aan Libremail direct zou integreren voor gevolg gehad hebben om met meer dan 10 te vermenigvuldigen de omvang van 2/3 van de werktuigen van Libremail. Deze oplossing werd niet gekozen. Aan de plaats, stelt men u voor om de bestelling stunnel te plaatsen en om het te configureren teneinde wat de gegevens gebruiken die door de haven 995 doorvoeren, de codering SSL.

Bepaalde Leveranciers van Toegang Internet leggen op om het als echt erkennen SMTP te gebruiken om een mails te verzenden. In dit geval is er geen behoefte om een bijgevoegde software te gebruiken, maar een aanvullend bestand is noodzakelijk om de fase van als echt erkennen te beschrijven.
De 6ste lijn van het bestand van configuratie zal dan de weg van toegang bevatten aan dit voorafgegaane bestand van het symbool > bevatten

     6.  > weg_toegang_bestand_erkennen_SMTP

Zie hoofdstuk 13 voor de beschrijving van de inhoud van dit bestand van als echt erkennen.

Variant voor het bestand van configuratie

Voor het merendeel van de bestellingen van Libremail die in netwerk werken, wordt hetzelfde adres E-mail gebruikt om berichten te ontvangen en om erover te verzenden. Het is een grondgedachte van de elektronische post.
Daarentegen krijgen de bestellingen deplacemail, deplpartaille en deplpartiel mails in een brievenbus terug om ze te verzenden in een ander. Zij werden hiertoe geschreven !

Voor deze 3 bestellingen, gebruikt men een variant van het bestand van configuratie die aan de volgende structuur :

De toegang tot de brievenbus met te behandelen mails komt dank zij de 3 frontlijnen van het bestand van configuratie tot stand. Verplaatste of gekopiŽerde mails worden verzonden naar het adres e-mail dat on-line 5 voorkomt, via de on-line 6 aangegeven server SMTP.
Als de zending van mail op het nieuwe adres niet werkt, worden daartegenover ontvangen mails van fout verzonden naar het adres e-mail on-line aangegeven 4. Het kan gaat om de brievenbus met te behandelen mails of over een ander mank gaat.

Als ťťn van de bestellingen deplacemail, deplpartaille of deplpartiel met een bestand van klassieke configuratie, (weg van toegang die met / aan de lijn 4 begint), een adres e-mail wordt gebruikt voor de terugkeer van fout vanaf de inhoud van de 2 frontlijnen van het bestand van configuratie, maar zonder garantie wordt vervaardigd dat het gecreŽerde adres e-mail geldig is.

Plaats van het bestand van configuratie

De bestanden van configuratie kunnen zich waar dan ook op de computer bevinden. Evenwel als zij niet in de lopende lijst zijn, zou men een weg van toegang moeten aangeven absoluut of betreffende het bestand, hetgeen weinig praktisch zou zijn.

De variabele van milieu libremail_cfg maakt het mogelijk om de weg van absolute toegang aan de lijst te specificeren die het bestand(en) van configuratie zal bevatten dat men gebruikt. Aldus zal het voldoen om de naam van het bestand van de configuratie(met of zonder het suffix .cfg net aan te geven).Codering van het wachtwoord


Om wachtwoorden te gebruiken die in de bestanden van configuratie worden gecodeerd, procŤdera men op de volgende manier:

 1. Het bestand van insluitsel wijzigen clecrypt.h door de waarden te vervangen 0x00 die hij door anderen van zijn keus bevat:
  (tussen 0x01 en 0x1F of tussen 1 en 31 in decimale nummering).

 2. Het commentaar van de lijn eventueel afschaffen:
  #include "clecrypt.h"  in het bestand   pop.c  .

 3. De werktuigen opnieuw compileren die de coderingssleutel gebruiken:
    make clecrypt

 4. Alleen maar in het geval dat Libremail met de andere bestellingen van het systeem van gebruik werd geplaatst, deze installatie bijwerken :
    make install

Uiteindelijk zal men de bestelling cryptepass met alle bestanden van configuratie lanceren waarvan men het wachtwoord (degenen waarvan de 3ste lijn per %pass begint).

De opmerking op de veiligheid van de codering :

Het gaat om een eenvoudige en overdraagbare codering. Om de vertrouwelijkheid van de gecodeerde wachtwoorden te garanderen, wordt hij aanbevolen om het bestand clecrypt.h en uitvoerbare cryptepass niet te behouden op de machine (en a fortiori op de gebruiksrekening) die het bestand van configuratie met het gecodeerde wachtwoord bevat.

Daarom kopiŽrt de bestelling make install geen de bestelling cryptepass met de andere bestellingen van Libremail.

Niettemin zonder het wachtwoord te ontcijferen, zal het mogelijk aan een derde persoon blijven om mails te bereiken als zij aan de keer het bestand van configuratie en de bestellingen terugkrijgt die aan de hoofdstukken 2 en 4 van deze documentatie worden beschreven.

Ondanks alles als hetzelfde wachtwoord voor het beleid van een website en de rekening verenigde E-mail wordt gebruikt, zal deze codering zichtbaar het wachtwoord minder maken. Men moet de bestelling cryptepass kennen van Libremail of zijn werking om het wachtwoord te ontcijferen.

Het bestand van als echt erkennen SMTP


Om een als echt erkennen SMTP te kunnen verwezenlijken voor de zending van mails, het is noodzakelijk om een bestand van als echt erkennen te creŽren dat heeft de volgende structuur:

De frontlijnen van het bestand van als echt erkennen beschrijven kenmerken van het aansluiten SMTP.

De frontlijn bevat de naam van de server SMTP die wordt gebruikt, door leverancier van toegang Internet waarop men wordt aangesloten. Het zou zijn de aanwezige informatie in de 62ste lijn van het bestand van configuratie als het als echt erkennen SMTP niet noodzakelijk was.

Per gebrek, gebruikt het aansluiten SMTP de haven 25. Als het noodzakelijk is om een andere haven te gebruiken, wordt hij in de volgende lijn onder aangegeven de vorm:

          port nummer_van_haven

Een lege lijn is noodzakelijk om mede te delen dat het eerste deel van wordt het bestand van als echt erkennen beŽindigd.

De lijnen van tekst die volgen bevatten de verschillende berichten aan naar de server SMTP verzenden om het als echt erkennen te verwezenlijken.
Hij handelt over een athentification zich vereenvoudigd waarvoor men veronderstelt dat de server SMTP zal altijd dezelfde vragen stellen, en dus zal wachten nog steeds dezelfde antwoorden.

De berichten van de dialoog van als echt erkennen worden overgebracht door te gebruiken de codering BASE64. Teneinde het invoeren van het te verzenden antwoord te vereenvoudigen, men kan aan Libremail vragen om de omzetting uit te voeren. Daarvoor de te veranderen lijn zal beginnen met de reeks 4 lettertekens "b64 " gevolgd door het bericht dat in klaarheid moet verzonden worden.

Voorbeeld

De leverancier van toegang Tele2 gebruikt in Frankrijk de server SMTP smtp.tele2.fr waarmee men kan spreken dank zij de haven 587.
Elke gebruiker van deze leverancier van toegang moet een rekening creŽren waarvan de naam zal de vorm hebben: cxu-XXX-XXX (met een cijfer of een brief in plaats van elk X).
De bestelling "auth login" maakt deel van de bestellingen uit die worden erkend, door server SMTP van tele2.

Veronderstellen dat een gebruiker de rekening cxu-1a2-b3c en dat hij als wachtwoord supersecret (prima geheim) heeft gekozen. Zijn bestand van als echt erkennen SMTP zal kunnen zijn:

Het kan verkieslijk zijn om bepaalde informatie in klaarheid niet te laten in het bestand van als echt erkennen. Daarvoor het werktuig convb64 maakt het mogelijk om een lijn van tekst om te zetten in base64 als men b64 typt in het begin van de lijn, of sinds base64 als men de keten direct typt om te veranderen.
Door de 2 laatste lijnen van het bestand van als echt erkennen te veranderen, men zal het volgende resultaat verkrijgen:


Het bestand trad-libremail


Het bestand trad-libremailis een bestand dat het mogelijk maakt om interfacer de bestelling vmailfic met een software van automatische vertaling die on-line van bestellingen werkt.

De hoofdlijnen van dit bestand hebben de volgende structuur :
De gedeeltelijk linkse informatie begint met een brief in eerste kolom. Als de naam van de taal of de beschrijving van de vertaling in verschillende woorden zijn, moet _ in plaats van de wit gebruikt worden.

Men kan de partijen linkerkant en rechterkant van de lijn van net zoveel wit of tabeleren scheiden dan noodzakelijk opdat het bestand trad-libremail een mooi visueel aspect presenteert.


Bepaalde software van automatische vertaling kan een spel van bijzonder karakter het noodzakelijk maken om goed te werken. Bijvoorbeeld is Apertium voorzien om met het spel van karakters UTF-8 te werken.

Het is mogelijk om deze verplichting in het bestand trad-libremail op de volgende manier aan te geven :
Het bestand trad-libremail kan eveneens witte lijnen en commentaren omvatten. Alle lijnen die niet met een brief in kolom 1, noch met #! beginnen als lijnen van commentaren worden geteld.

Voorbeeld

Dit voorbeeld van bestand maakt het mogelijk om schriftelijke mails te vertalen in verschillende talen in het Frans door de software vrije Apertium te gebruiken.

  #!utf-8
  het_Engels_via_het_Spaans  apertium en-es | apertium es-fr
  rechtstreekse_het_Engels   apertium en-fr
  het_Engels_in_het_Spaans   apertium en-es

  Spaans            apertium es-fr

  Catalaan           apertium ca-fr

  Esperanto          apertium eo-fr

  de_Portugezen_via_het_Spaans apertium pt-es | apertium es-fr
  rechtstreeks_Portugees    apertium pt-fr
  


De variabele van milieu van Libremail

Libremail gebruikt 3 soorten variabele van milieu :

Variabele die door de gebruiker worden bepaald

libremail_cfg laat de gebruiker toe om de vestigingslijst van te bepalen bestanden van configuratie van zijn mank gegaan aan de brief.
libremail_bright laat de gebruiker toe om de kleur van de gezette informatie te bepalen in klaarblijkelijkheid door een display in hevige klaarheid.
libremail_dark laat de gebruiker toe om de kleur van de lijnen te bepalen betreffende de lijsten die geen e-mail bevatten.
libremail_new laat de gebruiker toe om een karakter te bepalen dat in eerste kolom moet te kennen gegeven worden, in vmailsj om nog niet gelezen mails aan te geven.
libremail_errtimeout laat de gebruiker toe om de duur van display van bepaalde berichten van fout of waarschuwing te bepalen.
libremail_xorig laat de gebruiker toe om te bepalen wat voor mails zal aangegeven worden waarvan het verzendveld From: door een intermediaire tussenhandelaar werd gewijzigd.

Variabele die door vmaildir of vmailsj worden geÔnitiŽerdr

mailenv door het werktuig wordt geÔnitiŽerdn vmaildir en gebruikt door andere werktuigen van Libremail. Zij bevat de lijst waarin worden mails gememoriseerd om verzonden te worden.
mailpoub door het werktuig wordt geÔnitiŽerdn vmaildir en gebruikt door vmailsj en vmailfic.
Zij bevat de lijst naar worden die mails verplaatst die naar de vuilnisbak worden verzonden.
libremail-cmd-trad door het werktuig wordt geÔnitiŽerdn vmailsj en gebruikt door vmailfic om de naam van het bestand te memoriseren dat het verzoek van de software zal bevatten van te gebruiken automatische vertaling om mail te vertalen.
Door hetzelfde bestand voor alle mails te gebruiken die sinds hetzelfde verzoek worden geraadpleegd, van vmailsj men vermijdt om de taal van mail opnieuw te vragen aan de gebruiker voor elke geraadpleegde mail.

Niet specifieke variabele systeem voor Libremail

EDITOR is een niet- specifieke keuzevariabele van milieu voor Libremail.
Zij laat de gebruiker toe om de uitgever van tekst van haar keus te specificeren om mails op te stellen. Bij verstek de uitgever vi gebruikt oosten.
LANG is een variabele van milieu systeem dat de taal van bevat de gebruiker. Wanneer geen enkel bestand deflang-libremail is niet aanwezig, deze variabele wordt door Libremail gebruikt om te bepalen de taal van display van de berichten bestemd voor de gebruiker en de taal van zending van mails die door bepaalde filtreringswerktuigen worden gecreŽerd. Zij dient eveneens om het spel van karakters (ISO-8859-n of UTF-8) te kiezen dat wordt gebruikt, voor de display van de teksten.
PATH is een variabele van milieu systeem dat de lijst van bevat wegen van toegang tot de bestellingsbestanden. Zij laat toe Libremail om het bestand te vinden mess-libremail (berichten die naar de gebruiker verzonden kunnen worden) evenals inhoud van mails die door bepaalde filtreringswerktuigen worden gecreŽerd.